Wizyta Neelie Kroes, komisarz ds. agendy cyfrowej, w kontekście zorganizowanego dialogu w celu przedstawienia programu prac Komisji na rok 2012 komunikacjaKomisarz Neeli Kroes: W roku 2011 udało się osiągnąć bardzo wiele na rzecz budowy europejskiego społeczeństwa cyfrowego. Zainicjowano prace nad programem polityki spectrum radiowego, który tworzy nowe ramy prawne dla powszechnego wprowadzenia szerokopasmowego internetu oraz telefonii IV Generacji. Komisja przygotowała również projekt rozporządzenia dotyczący roamingu, wprowadzający nowe limity taryfowe i otwierający ten segment rynku telekomunikacyjnego na nowych operatorów. Zapoczątkowano także reformę agencji ENISA, zajmującej się zapewnianiem bezpieczeństwa w sieciach internetowych. W sposób szczególny chronione będą dzieci, najbardziej narażone na szereg niebezpieczeństw w sieci. Komisja będzie starała się również poprawić warunki dokonywania zakupów w internecie poprzez wprowadzenie skutecznej identyfikacji i weryfikacji podpisu europejskiego. Zmieniona zostanie Dyrektywa dotycząca ponownego wykorzystania informacji w sektorze publicznym. Czynione są starania by cały sektor cyfrowy był bardziej proekologiczny i przyczyniał się do redukcji emisji gazów cieplarnianych np. widmo radiowe będzie niebawem udostępniane dla inteligentnych sieci energetycznych. W roku 2012 Komisja Europejska znaczącą część swojej aktywności chce poświęcić na badania i innowacje. Służyć mają temu odpowiednie programy takie jak „Horizon 2020″, finansowane z Funduszu Spójności, środków EBI i budżetów państw członkowskich. Sztandarowa tegoroczna propozycja Komisji to mechanizm „Łącząc Europę”, który ma na celu wprowadzić nasz kontynent w nową epokę cyfrową i zapewnić odbiorcy indywidualnemu dostęp do szerokopasmowego internetu i nowych e-usług, takich jak np. e-administracja, e-rząd. Planowany jest również przegląd wszystkich zapisów agendy cyfrowej pod kątem rozwoju jednolitego rynku cyfrowego.

P. del Castillo: W jaki sposób można wygenerować konkurencyjność i wzrost w sektorze usług cyfrowych? Priorytetowa sprawa to prowadzenie prac nad uruchomieniem szerokopasmowego internetu i sieci wysokiej generacji.

F.Hall: Czy Komisja w niedługim czasie jest w stanie wypracować dokument o charakterze mapy drogowej dotyczący rozwoju rynku cyfrowego? Jaki będzie kalendarz prac nad wprowadzeniem mobilnych usług satelitarnych?

A.Saudargas: Kiedy zostanie wprowadzony jednolity rynek usług roamingowych w Europie? Co tak naprawdę kryje się pod terminem e-administracja?

G.Chichester: Należy zadbać o to, aby poprawić warunki pracy agencji ENISA i jej pracowników. Opłaty za usługi roamingowe muszą zostać obniżone.

R.Madurell: Dostępne są już wyniki badań prowadzonych nad neutralnością sieci internetowej w poszczególnych państwach członkowskich. Agenda cyfrowa 2020 rzeczywiście przyczyni się do zmniejszenia różnic w rozwoju usług teleinformatycznych.

M.Carvalho: Program Horizon 2020 to duże osiągnięcie, gdyż zapewnia przejrzyste przepisy i łatwy dostęp do uzyskania dofinansowania, zapewniając jednocześnie synergię z funduszami strukturalnymi. Na jakie aspekty tego programu Komisja będzie zwracać największą uwagę? Czy będą docenione inwestycje dotyczące inteligentnego pomiarowania? Jaki będzie związek pomiędzy promowanymi badaniami a możliwościami ich rzeczywistego wykorzystania w praktyce?