Usługa powszechna i numer alarmowy 112 komunikacjaSprawozdawca Jose Manuel Fernandes:
Obywatele nie są wystarczająco poinformowani o istnieniu numeru alarmowego 112 we wszystkich państwach członkowskich. Obywatele chcieliby więcej informacji i zaakceptowali by ją. Jedynie 26% obywateli identyfikuje numer 112 jako numer alarmowy. Bardzo niewielki postęp, 4% więcej niż w roku 2008. 35% obywateli sądzi, że jest dobrze poinformowana. 96% jest zdania, że taki numer powinien być ogólnie dostępny w całej UE. 87 % obywateli stwierdza, ze władze krajowe powinny ułatwić dostęp dla osób niepełnosprawnych. Ważne jest podnoszenie świadomości społeczeństwa. Działania informacyjne powinny rozpoczynać się już w szkołach podstawowych. W wielu państwach członkowskich nie ma żadnych inicjatyw odnośnie promowania numeru 112 w szkołach. Istotne jest włącznie państw członkowskich, by zachęcały do przeprowadzania tego typu uświadamiania. Niezbędne jest promowanie europejskiego dnia numeru 112 tj. 11 lutego. Celem jest aby do roku 2020 80% obywateli było w stanie zidentyfikować numer 112 jako numer alarmowy dla wszystkich państw członkowskich. Ważnym elementem jest lokalizacja dzwoniącego, georeferencje. Istotne jest zniechęcenie nadużywających tego numeru bez potrzeby. Niezbędne jest aby we wszystkich krajach członkowskich pod nr 112 była wysoka jakość usług. Numer 112 musi być usługą komunikacyjną powszechną. Niepełnosprawni obywatele korzystający z numeru alarmowego muszą uzyskać pomoc. Dostęp dla nich w innych krajach, nie może być utrudniony. Problemy są natury lingwistycznej. Język nie powinien stanowić bariery. Numer 112 powinien być również numerem zwrotnym/odwróconym tzn. mieć możliwość ostrzegania ludzi o pewnym zagrożeniu np. tsunami, trzęsieniu ziemi. Obrona cywilna państw członkowskich mogłaby ostrzegać obywateli przed niebezpieczeństwem. Koncepcja wiąże się z ochroną życia ludzkiego oraz własności.

Childers Nessa
Konieczna jest o wiele szersza publikacja tego numeru. Istotne jest spełnienie celu 80% znajomości numeru przez obywateli do roku 2020. Należy poprzeć pomysł odwróconego numeru alarmowego.

Valean Adina-Ioana
Kluczową sprawą jest kwestia świadomości obywateli. ¾ społeczeństwa nie ma świadomości istnienia numeru alarmowego. Numer alarmowy istnieje od 9 lat. Należy określić obowiązki państw członkowskich. Ważna jest kampania edukacyjna-informacyjna obywateli. Wyrazisty kolor numeru 112 jest obowiązkowy. Niezbędne jest aby numer alarmowy był również systemem ostrzegania przed niebezpieczeństwem. Numer 112 musi być dostępny dla wszystkich.

Cabrnoch Milan
Istotnym elementem sprawnego działania system jest aspekt językowy. Pomoc operatora musi być skuteczna. Problemem są prawa pacjentów w opiece trans granicznej.

KE
Wysoka jakość i dostępność usług numeru 112 jest priorytetem. Bardzo ważne jest zwiększanie świadomości obywateli. Ważną kwestią, która należy rozwiązać jest język i lokalizacja dzwoniącego. Istotne jest wprowadzanie numeru alarmowego przez państwa członkowskie. Niezbędne jest monitorowanie wdrażania numeru 112 przez kraje członkowskie. Konieczne jest wprowadzenie dalszych środków harmonizujących. Celem jest osiągnięcie 80% znajomości numeru alarmowego do roku 2020.