"Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy – wiodąca rola administracji elektronicznej" cz I Komunikacja„Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy – wiodąca rola administracji elektronicznej”

S.Ticau: Potrzebujemy e-zarządzania jeśli chcemy sprawnie działającego rynku wewnętrznego. Będziemy mówili o koniecznych sieciach telekomunikacyjnych, systemach komunikacyjnych i informacyjnych oraz usługi dot. systemów telekomunikacyjnych, tożsamości elektronicznej. Dysponujemy planem rozwinięcia usług z obszaru administracji elektronicznej. Niektóre usługi są bardzo ważne np. te dotyczące systemu zamówień publicznych, składania deklaracji podatkowych, fakturowania elektronicznego. Potrzeba nowej infrastruktury elektronicznej. Warto ustalić jakie są przeszkody i jak im zapobiegać, jak je wyeliminować (dot. obszaru infrastruktury elektronicznej). Trzy podstawowe dokumenty komisji: dot. fakturowania elektronicznego, ram interoperacyjności.

Przedstawiciel Komisji: Potrzeba nowego planu dotyczącego e-governments.

Są cztery istotne wyzwania:

(a) rosnąca potrzeba większej otwartości i przejrzystości pomiędzy organami administracji,

(b) danie większych kompetencji obywatelom i firmom,

(c) wzmocnienie jednolitego rynku cyfrowego,

(d) zrównoważenie finansowe sektora administracyjnego.

Ostatnie lata to silna dynamika rozwoju administracji elektronicznej. Obywatele oczekują większych kompetencji oraz przejrzystości. Stworzono priorytety:

- większe kompetencje dla użytkowników

- opracowanie usług skierowanych na użytkownika,

- wzmocnienie rynku wewnętrznego,

- współpraca z innymi podmiotami, społeczeństwo obywatelskie

– wykorzystanie wiedzy i talentów w celu opracowania lepszych usług,

-wykorzystywanie informacji będących już w posiadaniu administracji w celu stworzenia nowych szans dla firm,

- adaptacja nowych technologii,

- usługi transgraniczne on-line,

- wydajność i skuteczność (jak administracja elektroniczna zmienia procedury),

- administracja zielona,

- tożsamość elektroniczna, podpis elektroniczny.

Usługi e-administracji powinny mieć możliwość stosowania w każdym państwie UE.

I.Tsoukalas: Jaki są cele tego programu? Należy pamiętać, że obywatele mają dostęp do komputera w życiu codziennym i ma dla nich duże znaczenie wykorzystywanie usług e-administarcji. Należy stworzyć jednolity i rzeczywisty rynek usług w tym obszarze.  A.Ticau: Jakie są przewidziane fundusze na okres 2014-2020, żeby można było wdrożyć ten program?

T.Madurell: Czy jest koordynacja na poziomie państw członkowskich oraz jakie są problemy?

Przedstawiciel Komisji: Cele w ramach zarządzania zostały określone już wcześniej. 100% wszystkich zakupów publicznych powinno się odbywać online, także 50% przedsiębiorstw powinno z tego rozwiązania korzystać, ale w 2010 tylko 60% zakupów było dokonywanych w ten sposób. Do roku 2050 50% obywateli UE ma być objętych e-zarządzaniem. W 2010 42% obywateli wykorzystywało te rozwiązania oraz 80% przedsiębiorstw je wykorzystywało. Wszystkie państwa członkowskie zrobiły postępy, ale są różnice pomiędzy poszczególnymi krajami.  Komisja proponuje wykorzystanie połączonych środków finansowych europejskich. Fundusze na ICT wynoszą 9,5 mld € i 2 mld € mają być wykorzystane dla administracji elektronicznej – transgranicznej na zakupy itp.

Satelity komunikacji globalnej

Satelity komunikacji globalnej

Nie moglibyśmy nic osiągnąć gdyby nie było koordynacji prac pomiędzy państwami członkowskimi.  Incjatywa e-rachunki ma się przyczynić do wzrostu gospodarczego i zwiększenia ilości miejsc pracy. Trzeba zachęcać przedsiębiorstwa do utworzenia całkowicie „scyforowanych” systemów. Faktura elektroniczna jest w centrum uwagi firm zarówno małych jak i dużych, gdyż jest to połączone z księgowością, rachunkowością i całym systemem firmy. Przejście do fakturowania elektronicznego to przejście do świata cyfrowego. Faktury elektroniczne ograniczają zagrożenia i ryzyko, gdyż zmniejszają czas płatności. Obecnie tylko 10% całego wolumenu płatności jest realizowane przy użyciu faktur elektronicznych. Są bariery techniczne, które utrudniają. Faktura elektroniczna powinna być najważniejszym sposobem działania. Komisja zaangażowała się w promowanie faktur elektronicznych.

Plan działania opiera się na czterech priorytetach:

(a) Nie dyskryminowanie przedsiębiorstw, które używają faktur elektronicznych,

(b) Trzeba wspierać MŚP, które chcą przejść do faktur elektronicznych (bo są najliczniejszą grupą),

(c) Interoperacyjność i jej poprawa,

(d) Przyjęcie wspólnych standardów i norm.